Virginie  Joanna Meert
geboren 29 april 1832 te Lochristi te 23.00 uur
overleden te Saffelaere 30 december 1873
Uittreksel uit de geboorteakte
Uittreksel uit de huwelijksakte met Seraphinus Van Damme.
Zij huwden op 22 november 1865 te Lochristi.
Hij was een landbouwerszoon en zij woonden in de Kapiteinstraat te Saffelaere.
Dochter van Pieter Josephus Meert en van Victoria Rouges
"In den jaere achttien honderd twee en dertig Den Dergstigsten april ten vier uren namiddag, is voor ons Martin Emannuel Van Quickenborne Burgemeester beambten van den civilen staet der gemeente Lochtisti, hoofdplaats van het canton provincie Oostvlaanderen, Ge├»mpareert Pieter Josephus Maart, landman, oud acht en wintig jaeren woonende in den wijk Hijfte deze gemeente. Welken ons heeft vertoond een kind van het vrouwgeslacht geboren gisteren negenentwintig april ten elf uren des nachts, van hem verklaert en van Victoria Rouges zijne huisvrouw en aan welke hij verklaert heeft te willen geven de voornamen van Virginie Joanna. Dezelde verklaering en vertoning gedaan  in vertegenwoordigheid van Theodurus Maart, landbouwer, oud zesting jaeren wondende te zele en Joannes Meert werkman oud zesenvijftig jaeren alhier woonachtig. En hebben wij beambten voornoemed, dezen act na voorlezing getekend. De vader en getuigen verklaerende niet te kunnen als ongeleerd zijnde"
Virginia Johanna Meert is overleden op 30 december 1873 en dit zes dagen na het overlijden van hun tweejarig dochtertje "Sophie"
Op dat moment waren Seraphinus en Virinia slechts acht jaren gehuwd.  Seraphinus bleef alleen achter met zijn toen vierjarig dochtertje Marie Angelina en hun zesjarige zoon Josephus.
Marie Angelina is op 24 jarige leeftijd overleden in 1893.
Virginia Meert was weduwe toen ze met Seraphinus huwde. Een vorig huwelijk was zij aangegaan met Dominicus De Coninck uit Disteldonk. Naar wij vermoeden een vrijgezel op leeftijd welke door haar verzorgd werd gezien zijn hoge leeftijd bij het huwelijk (71)
Uittreksel uit de overlijdensakte

(Let hierbij vooral op de naamswijziging. In verschillene aktes wordt haar naam als MEERT geschreven andere als MERCKX)

Overlijdensakte Merckx Virginia ( voorheen Meert ):

----------------

Ten jare achtienhonderd drij en zeventig den eenendertigsten december om tien ure voormiddag Voor ons Eugene Marie Lippens, ridder van het Leopoldorder Burgemeester Ambtenaar des burgerstand van Saffelaere Arrondissement Gent, Provincie Oostvlaanderen, zijn voor ons verschenen : Seraphin Van Damme, oud veertig jaren, landbouwer en Philippe Closse oud vijfenveertig jaren gemeentesecretaris beide in de gemeente gehuist, de eerste echtgenoot en den tweeden kennis van de overledene die ons hebben verklaerdt dat gisteren dertigsten december om vijf uren namiddag Virgenie Joanna Merckx , oud eenenveertig jaren landbouwster, geboren te Loochristij wonende te Saffelaere docher van Josephus Merckx overleden te Loochristij en van Antonia Roges, arbeidster te Lochristij gehuist, weduwe uit eerste huwelijk van Dominicus De Coninck overleden te Loochristij en in tweede huwelijk huisvrouw van den eerstgenoemde Seraphin Van Damme in deze gemeente is overleden wijk Kapiteinstraat en heeft den tweede comparant dezer akte met ons naer voorlezing geteekendt, den eerste comparant heeft verklaerdt niet te kunnen schrijven of naamteekenen als zijnde ongeleerd
Getekent Lippens en Closse
Echtgenoot Seraphinus Van Damme
Gehuwd op 22 november 1865 te Lochristi
e
WELKOM OP DE WEBSITE VAN SERAFIJN EN ANITA
All in the family